اخبار برگزیده

انواع عقب ماندگی ذهنی

عقب ماندگی ذهنی براساس بهره ی هوشی از خفیف تا بسیار شدید وجود 1.آموزش پذیر :خفیف هستند و بهره ی هوشی 50تا70          2.تربیت پذیر بالا: متوسط هستند و بهره ی هوشی آنان 35تا 50 .  3.تربیت پذیر پایین : شدید هستند و بهره ی هوشی آنان 25تا 35.   4.کمتر 25:عمیق هستند که نیازمند نگهداری در موسسه می باشند . 


انواع عقب ماندگی ذهنی

انواع عقب ماندگی ذهنی

انواع عقب ماندگی ذهنی

 


منبع این نوشته : منبع
آخرین جستجو شده ها